خرید فایل(کتاب روانشناسی رشد رشته روانشناسی تربیتی)

کتاب روانشناسی رشد رشته روانشناسی تربیتی|39015580|hni41002437|خرید فایل|اِچ اِن
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان کتاب روانشناسی رشد رشته روانشناسی تربیتی آماده دریافت می باشد.

توضیحات
محصول:کتاب های خلاصه منابع
رشته روانشناسی تربیتی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد برای کنکوریهافصل اول: تعریف روانشناسی رشدروانشناسی رشد علمی است که جریان تحولات و تغییرات جسمی،
ذهنی، عاطفی و عملکـرد اجتمـاعی فـرد را در طـول عمر - از لحظه انعقاد نطفه تا
هنگام مرگ - مطالعه می کند
.

اصول و قوانین رشد

رشد جریانی مرحلهاي و پیوسته است.


رشد فرد از تشکیل نطفه تا پایان عمر به مراحل معین و مشخصی
تقسیم میشـود کـه هـر یـک ویژگیهـا و خصوصـیاتی


دارند، مراحل رشد در جنبههاي مختلف زندگی به صورت متوالی پی
در پی پدیدار میشود. چنانکـه راه رفـتن کـودك از


مراحل نشستن، خزیدن، چهار دست و پا رفتن، ایستادن و بالاخره
راه رفـتن تشـکیل مـیشـود. بـر مبنـاي زمین هـاي
روانشناسی رشد کودکان و تحولات ساختمان روانی - شناختی - اجتماعی، مراحل
رشد بهصورت زیر تقسیم بندي شده است
.

-1 مرحله پیش از تولد یا دوره جنینی (از آغاز تشکیل نطفه تا
هنگام تولد
)

-2 مرحله شیرخوارگی یا دوره طفولیت (از ابتداي تولد تا
پایان دوسالگی
)

-3 مرحله کودکی اول یا دوره پیش دبستانی (از سه تا هفت سالگی)


-4 مرحله کودکی دوم یا دوره دبستانی (از هفت تا یاز )
دهسالگی


رشد داراي الگوهاي قابل پی . شبینی است


جریان رشد انسان از الگو و طرح معینی پیروي میکند. در رشد
قبل از تولد، توالی و ترتیب زیستی معینی وجود دارد که


در آن، صفات معینی در فواصل ثابتی ظاهر میشود. در رشد بعد
از تولد نیز این الگوي منظم زیستی، همچنـان آشـکار و معلوم است
.
تفاوتهاي فردي در
رشد


اگرچه الگوي رشد براي همه کودکان و نوجوانان یکسان است و یک
الگوي عمومی براي تمام آنها میتواند مطـرح باشـد،


هر کودکی براي خود الگوي ویژهاي نیز دارد که با روش و سرعت
خاص خویش رشد میکند، برخی از کودکان بـه شـیوه


گام به گام، تدریجی و یکنواخت رشد میکنند، در حالی که بعضی
دیگر رشد ناگهانی و جهشی دارند
.رشد داراي ابعاد
مختلف و فرایندي پیچیده است
.

رشد جسمانی و روانی هر دو با هم و به صورت تأثیر متقابل در
فرد وجود دارد. همبستگی و پیوستگی بین رشد جسمانی
و روانی به طور پیچیده و در هم قابل ملاحظه و توجه است.


دوره هاي حساس رشد

هر چند تمام مراحل رشد به صورت پیوسته و پی در پی به وقوع
میپیوندد، ولـی ایـن مراحـل بـه جهـات گونـاگونی بـا
یکدیگر متفاوت بوده، از حساسیتهاي گوناگونی برخوردار است که عبارتند از:


الف- سرعت رشد در همه مراحل یکسان و یکنواخت نیست. برخی
مراحل سریع و بعضی دیگر آرام و یکنواختند
.

ب - به طور کلی در الگوي رشد برخی از مراحل به عنوان مراحل
تعادل یافته و بعضی نیز به عنـوان مراحـل مهـم تعـادل


معرفی میشود. در مرحله تعادل یافته، کودك رشد ویژه و با
ثباتی یافته و از سازگاري و آرامش جنسی برخـوردار اسـت،


ولی مرحله عدم تعادل هنگامی است که تحت تاثیر شرایط طبیعی
یا محیطی تحول مشخصی از رشـد آغـاز شـده، ولـی هنوز به نقطه پایانی و کمال خود
نرسیده است و طی آن کودك با ناسازگاري روبرو میشود به طـوري کـه در خـوردن و
خوابیدن وسازگاري با دیگران به طور کلی دچار اشکال می شود
.

عوامل موثر در رشد

میزان تاثیر گذاري هر یک از این عوامل، بستگی به موضوع یا
جنبه معین رشد نیز دارد
.

توارث

کودکان از همان آغاز تولد با یکدیگر متفاوت هستند و این
تفاوتها عمدتاً ناشی از تفـاوت ژنتیکـی آنهـا اسـت. تفاوتهـاي

وراثتی معلول ویژگیهاي گوناگون ژنهاي افراد است. ژنها
مجموعهاي از ملکولهاي بیوشیمیایی
DNA یـا اسـیددي
اکسـی
ریبونوکلئیک هستند.


مطالب دیگر:
📚تحقیق قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟📚بررسی و تحقیق نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری📚تحقیق درباره آیا ارتداد كیفر حد دارد؟📚تحقیق درباره جرم سیاسی📚تحقیق درباره جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیر ملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن📚تحقیق قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تاثیر دین بر آنها📚تحقیق اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری📚بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم📚پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی در 222 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با تصاویر و شرح جزییات‬‎📚پاورپوینت بررسی رشد انسان در طول چرخه حیات📚پاورپوینت مدیریت مواد خطرناک شیمیایی و بیولوژیکی📚مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى📚تحقیق مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی📚گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس📚مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر📚مقاله حقوق جزای عمومی اسلام 85 صفحه📚تحقیق اوضاع سیاسی زمان میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی دارای 24 صفحه📚تحقیق تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی اسلامی‌ و غربی📚طرح لایه باز روغن زیتون (اندازه 11.8*5.6 سانتی متر)📚مقاله تحقیق ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه دارای 67 صفحه📚پاورپوینت آسانسور در 39 اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با تصاویر اجرایی ‬📚تحقیق بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران📚تحقیق اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31 ص📚تحقیق انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی📚تحقیق اهمیت‌ پژوهشهای‌ حقوقی‌ تطبیقی‌ در توسعه‌ و تکامل‌ علوم جزایی