خرید فایل(پایا نامه افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی)

پایا نامه افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی|41015371|hni41002437|خرید فایل|اِچ اِن
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان پایا نامه افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی آماده دریافت می باشد.

بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر

افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده

روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:

1-1. مقدمه ....................................

1-2. بیان مساله ...............................

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق ......................

1-4. اهداف تحقیق ..............................

1-5. فرضیه‌های تحقیق ...........................

1-6. متغیرهای تحقیق ...........................

1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان اختصاصی....

فصل دوم:

2-1. خانواده ..................................

2-2. ازدواج ...................................

2-3. رضایت زناشویی ............................

2-4. عوامل موثر بر رضایت زناشویی ..............

2-4-1. سن ازدواج و رضایت‌مندی زناشویی ..........

2-4-2. جنس و تفاوتهای جنسیتی در رضایت زناشویی .

2-4-3. مهارت‌های ارتباطی و رضایت زناشویی .......

2-4-4. تفکر و شناخت در رضایت زناشویی ..........

2-4-5. سوابق تربیتی و خانوادگی و رضایت زناشویی

2-4-6. خانواده اصلی و نقش شناخت‌ها، اندیشه و باورهای زیر بنایی در رضایت زناشویی .................................

2-5. طرحواره ..................................

2-5-1. طرحواره‌ها و افکار خودکار ...............

2-5-2. طرحواره‌ها و اسنادها ....................

2-5-3. طرحواره‌ها و انتظارات ...................

2-5-4. طرحواره‌ها و فرضیات .....................

2-5-5. طرحواره‌ها و استانداردها ................

2-5-6. نقش طرحواره‌ها در روابط خانوادگی ........

2-5-6- الف). شکل گیری طرحواره‌های خانوادگی .....

2-5-7. طرحواره‌های ناکارآمد ....................

2-5-8. منشاء طرحواره‌های ناکارآمد اولیه ........

2-5-9. انواع طرحواره‌های ناکارآمد اولیه ........

2-5-9- الف). حوزه اول: بریدگی و طرد ...........

2-5-9- ب). حوزه دوم: خود گردانی و عملکرد مختل .

2-5-9- ج). حوزه سوم: محدودیت‌های مختل ..........

2-5-9- د). حوزه چهارم: معطوف به دیگری بودن

2-5-9- ر). حوزه پنجم: گوش به زنگی بیش از حد و باز داری

2-5-10. خصوصیات طرحواره‌های ناکارآمد اولیه .....

2-5-11. سبک‌های مقابله‌ای ناکارآمد ..............

2-5-12. طرحواره درمانی ........................

2-5-12- الف). شناسایی و ارزیابی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه

2-5-12- ب). تغییر، اصلاح و بازسازی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه

2-5-13. بازسازی طرحواره‌های حاصل از خانواده اصلی در رویکرد طرحواره- محور ..........................................

2-5-13- الف). راهبردهای تجربی (هیجانی).........

2-5-13- ب). راهبردهای شناختی ..................

2-5-13- ج). تکنیک‌های بین فردی .................

2-5-13- د). الگو شکنی رفتاری ..................

2-6. حمایت پژوهشی از اثر بخشی رویکرد طرحواره- محور

فصل سوم:

3-1. روش پژوهش.................................

3-2. جامعه آماری، نمونه پژوهش و روش نمونه گیری.

3-3. روش جمع آوری داده‌ها.......................

3-4. ابزار پژوهش و اعتبار و پایایی آزمونها ....

3-4-1. فرم مشخصات دموگرافیک، نمونه مورد پژوهش..

3-4-2. پرسشنامه DASS............................

3-4-3. پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ (YSQ)...

3-4-4. پرسشنامه رضایت زناشویی امزیچ............


مطالب دیگر:
📜ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله📜بررسی روشهای خاتمه قرارداد اختیار معامله📜آثار مالی انحلال نکاح از دیدگاه فقه و حقوق📜روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح از نگاه فقه و قوانین ایران📜بررسی انحلال نکاح و موجبات آن📜اثر انحلال نکاح در مهریه و مهر در انحلال نکاح منقطع📜بررسی مهریه به عنوان آثار مالی انحلال نکاح📜مهریه و چگونگی آن پس از انحلال نکاح📜نفقه و جهیزیه و چگونگی آن پس از انحلال نکاح📜بررسی نفقه و جهیزیه به عنوان آثار مالی انحلال نکاح📜تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل و نحله و چگونگی آنها پس از انحلال نکاح📜بررسی تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل و نحله به عنوان آثار مالی انحلال نکاح📜ارث و چگونگی آن پس از انحلال نکاح📜بررسی ارث به عنوان آثار مالی انحلال نکاح📜جزوه درس اصول و مقررات پیمان - مدیریت ساخت📜جزوه اصول روابط بین الملل دکتر خاوری📜پاورپوینت كار گروهي و مهارتهاي رهبري گروه📜برنامه زمانبندی پروژه ها با اکسل📜شناسایی و بکارگیری عوامل مدیریتی مختلف موثر در بهره وری سازمان📜مبانی نظری شناسایی و بکارگیری عوامل مدیریتی مختلف موثر در بهره وری سازمان📜پروپوزال شناسایی و بکارگیری عوامل مدیریتی مختلف موثر در بهره وری سازمان📜پرسشنامه شناسایی و بکارگیری عوامل مدیریتی مختلف موثر در بهره وری سازمان📜بررسی فقهی حقوقی معامله اعضا بدن انسان و مقایسه آن با قوانین انگلستان📜بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس📜مبانی نظری بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس